Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Regulamentului 2016/679/UE pentru protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cufarulculeacuri.ro are obligatia de a prelucra si administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate pe Site de catre Client, acesta detinand mereu controlul asupra datelor sale.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, adresa (domiciliu/resedinta), numar de telefon, e-mail, date de geolocalizare/date de trafic, corespondenta purtata cu Clientul, incluzand, dar fara a se limita la notificari, solicitari, intrebari etc. In momentul accesarii Site-ului se vor colecta automat urmatoarele categorii de date: adresa de IP, locatia Clientului, data si ora accesarii, sistemul de operare si tipul de browser. Acestea sunt date statistice despre actiunile si modurile de navigare ale utilizatorilor site-ului. Prin folosirea Site-ului Clientul isi exprima consimtamantul pentru ca datele acestuia sa fie procesate in acest scop.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, Clientul are urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date: Clientul poate solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care cufarulculeacuri.ro le detine despre acesta.

Solicitarea acestor date se va face in scris, intr-o scrisoare trimisa prin posta, la adresa magazinului, conform datelor din pagina de contact. cufarulculeacuri.ro isi rezerva dreptul de a raspunde acestei solicitari in termen de maximum 30 de zile lucratoare.

Dreptul de rectificare a datelor: Pe intreaga perioada a prelucrarii datelor Clientului, acestafara sa fie obligat la plata vreunor taxe sau costuri de orice natura,de a obtine de la cufarulculeacuri.ro, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii unei solicitari in scris, rectificarea datelor dumneavoastra care sunt inexacte sau completarea datelor incomplete.

Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor: Clientul poate solicita ca cufarulculeacuri.ro sa inceteze anumite activitati de prelucrare. In functie de baza legala a prelucrarii,cufarulculeacuri.ro va analiza cererea, situatia de fapt, precum si prevederile legale aplicabile si va raspunde in termenul legal cu privire la modalitatea de solutionare a cererii Clientului. In cazul canalelor pentru care Clientul si-a dat expres consimtamintul, cufarulculeacuri.ro va echivala exercitarea dreptului la opozitie cu o retragere de consimtamant.

Dreptul de stergere a datelor: Clientul poate solicitastergerea datelor cu caracter personal pe care cufarulculeacuri.ro le detine despre respectivul Client. cufarulculeacuri.ro va analiza cererea in conformitate cu motivele ce justifica solicitarea si va raspunde in termenul legal cu privire la modalitatea de solutionare a cererii Clientului. In plus, la data expirarii perioadelor de timp de pastrare a detelor, astfel cum sunt precizate in prezentul document mai sus, datele Clientilor vor fi fie sterse, fie anonimizate.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii: Clientul poate solicita restrictionarea prelucrarii. cufarulculeacuri.ro va analiza cererea in conformitate cu motivele ce justifica solicitarea si va raspunde in termenul legal cu privire la modalitatea de solutionare a cererii Clientului.

Dreptul de retragere a consimtamantului: In cazul in care Clientul si-a dat consimtamantul, in mod expres, pentru o prelucrare de date, Clientul il poate retrage oricand. Aceasta retragere se va inregistra in evidentele cufarulculeacuri.ro fara intarzieri nejustificate.

Dispozitii finale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului de catre cufarulculeacuri.ro

Baza legala pentru prelucrarea datelor este incheierea si executarea Comenzii Clientului (Contractul) si consimtamantul Clientului pentru prelucrarea datelor in scopurile mentionate mai jos.

Scopurile prelucrarii datelor sunt urmatoarele: contactarea Clientilor atunci cand este necesar, inclusiv cu privire la validarea sau statusul livrarii Comenzii, informarea Clientului cu privire la situatia Contului personal,  furnizarea informatiilor solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite de la Clienti, transmiterea Newsletterelor, alertelor periodice si/sau orice alte informatii despre care cufarulculeacuri.ro crede ca ar putea fi de interes pentru Clienti, urmarirea si previzionarea volumului vanzarilor, monitorizarea comportamentul Clientului si/sau traseul acestuia pe Site. cufarulculeacuri.ro nu solicita Clientilor si nu prelucreaza, prin niciun mijloc, informatii cu privire la date si date despre conturi bancare, parole personale etc.

Datele cu caracter personal prelucrate se pastreaza in vederea executarii Contractului pe toata durata de derulare a acestuia si aditional pentru o perioada de trei ani de la data incetarii relatiei contractuale. In acest sens, PicPoc pastreaza documentele generate in legatura cu incheierea si executarea Contractului, de asemenea, din ratiuni fiscale, cufarulculeacuri.ro este obligat sa pastreze toate informatiile aferente facturarii bunurilor vandute pentru o perioadă de 10 ani de la incetarea relatiei contractuale. De asemenea, datele Clientilor urmeaza sa fie prelucrate si stocate pe perioada valabilitatii abonamentului la Newsletter.

Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal sau furnizarea unor date incomplete si/sau inexacte determina imposibilitatea onorarii Comenzii.

Datele cu caracter personal ale Clientului pot fi furnizate unor alte entitati cu care cufarulculeacuri.ro se afla in relatii de parteneriat, insa numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si in scopurile mentionate dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare.

cufarulculeacuri.ro ia toate masurile de securitate necesare pentru protectia datelor Clientului impotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, pierderi, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune masuri fizice de securitate pentru protectia impotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocam datele personale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacatel, pozitionat in partea de jos a ferestrei de browser.

In cazul in care cufarulculeacuri.ro primeste datele personale ale Clientilor, pe care nu le-a solicitat direct de la Clienti si stabileste ca ar fi putut obtine aceste date si de la Clienti, in masura in care cufarulculeacuri.ro ar  fi solicitat acest lucru, cufarulculeacuri.ro va efectua demersurile necesare pentru a notifica Clientii respectivi, intr-un termen rezonabil, cu privire la colectarea respectivelor date. In masura in care cufarulculeacuri.ro nu ar fi putut colecta aceste date de la Clienti prin solicitarea lor, urmeaza sa procedeze la distrugerea sau denominalizarea acestora. Orice Date nesolicitate pe care Clientii le ofera vor fi folosite pentru scopurile mentionate in prezentul document si cu respectarea scopului pentru care au fost oferite de catre Clienti.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate institutiilor abilitate ale statului ca urmare a unor cereri expres formulate din partea acestora, in baza si in limitele prevederilor legale.

Orice Client are dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/).